Dofinansowanie na pompy ciepła


DOFINANSOWANIE POMP CIEPŁA

1. Program ogólnopolski PROSUMENT.

Wsparcie finansowe obejmuje instalacje z pompami ciepła skojarzone z instalacjami do produkcji energii elektrycznej (systemy fotowoltaiczne lub małe elektrownie wiatrowe). Dofinansowanie ma formę pożyczki połączonej z dotacją i wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane wynoszą:

3000 zł na każdy 1 kw znamionowej mocy grzewczej dla urządzenia typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u.

5000 zł na każdy 1 kw znamionowej mocy grzewczej dla pomp ciepła typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u. z zasobnikami o pojemności od 150 do 250 litrów.

8000 zł na każdy 1 kw znamionowej mocy grzewczej dla pomp typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u. z zasobnikami o pojemności większej niż 250 litrów.

5500 zł na każdy 1 kw znamionowej mocy grzewczej dla pozostałych modeli.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi:

a) Do 20% dofinansowania w przypadku pomp ciepła.

b) do 40% dofinansowania w przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej.

Oferowane przez nas urządzenia Neura i Vesttherm spełniają wszystkie kryteria programu Prosument.
Szczegóły na stronie: www.nfosigw.gov.pl

2. Prosument Opolski.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodenj w Opolu przygotował program finansowania inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii. W odróżnieniu od Prosumenta ogólnopolskiego nie ma wymogu jednoczesnego montażu instalacji wykorzystującej odnawialne źródło ciepła i odnawialne źródło energii elektrycznej. Można więc otrzymać dofinasowanie np. na instalację samej pompy ciepła. Co jednak najważniejsze nie ma wymogu zaciągania pożyczki lub kredytu na realizację przedsięwięcia.

Dofinansowanie w formie dotacji nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie może być wyższe niż:

900 zł na każdy 1 kW znamionowej mocy grzewczej dla urządzenia typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u.

1 500 zł na każdy 1 kW znamionowej mocy grzewczej dla pomp ciepła typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u. z zasobnikami o pojemności od 150 do 250 litrów.

2 400 zł na każdy 1 kW znamionowej mocy grzewczej dla pomp typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u. z zasobnikami o pojemności większych niż 250 litrów.

1 650 zł na każdy 1 kW znamionowej mocy grzewczej dla pozostałych modeli, a więc również gruntowych pomp ciepła glikol/woda i bezpośrednie parowanie/woda.

2 400 zł na każdy kWp w przypadku instalacji fotowoltaicznej o maksymalnej mocy 10 kW bez akumulatorów do magazynowania energii.

Na jeden budynek mieszkalny/lokal mieszkalny wyposażony w jedno odnawialne źródło energii cieplnej lub elektrycznej można otrzymać tylko jedno dofinansowanie, którego kwota nie może być wyższa niż 15 000 zł w przypadku osób fizycznych. Z kolei w sytuacji zastosowania więcej niż jednego odnawialnego źródła energii cieplnej w połączeniu z odnawialnym źródłem energii elektrycznej kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 30 000 zł.

Możliwe jest otrzymanie dofinasowania na więcej niże jedno źródło ciepła lub energii elektrycznej. Dopuszczalne jest również jednoczesne ubieganie się o datację na odnawialne źródło ciepła (np. pompę ciepła) i odnawialne źródło energii elektrycznej (np. panele fotowoltaiczne).

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym. Program został przewidziany na 2014 – 2017.

3. Prosument na Warmii i Mazurach.

Również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejj w Olsztynie przygotował program finansowania inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Opiera się on w dużej mierze na założeniach ogólnopolskiego PROSUMENTA. Dotacja na pompę ciepła i fotowoltaikę jest połączona z niskooprocentowaną pożyczką (wysokość oprocentowania – 1%). Program poza spółdzielniami mieszkaniowymi oraz wspólnotami mieszkaniowymi jest skierowany również do osób fizycznych.

Maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane mają wartość identyczną jak przedstawione w punkcie 1 dla programu ogólnopolskiego PROSUMENT.

Maksymalna kwota dotacji wynosi:

a) Do 20% kosztów kwalifikowanych dla pomp ciepła.

b) Do 40% kosztów kwalifikowanych dla fotowoltaiki.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym i trwa do 31 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania środków. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną w informatycznym systemie generowania wniosków (System Wniosków), dostępnym na stronie internetowej www.wfosigw.olsztyn.pl

4. Prosument w województwie kujawsko-pomorskim.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podobnie jak jego odpowiednik w Olsztynie, Opolu i Szczecinie wyszedł naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych zainwestowaniem w mikroinstalacje OZE i udostępnił środki w ramach obsługiwanej przez siebie ścieżki również osobom prywatnym. Warunki programu oraz maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane i kwoty dotacji są identyczne jak w Prosumencie realizowanym przez WFOŚiGW w Olsztynie – patrz pkt. 3.
Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym i trwa do wyczerpania budżetu programu, nie później niż do 30 września 2015 r. Wnioski o dotację na pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8
87-100 Toruń
www.wfosigw.torun.pl

5. Prosument w województwie zachodniopomorskim.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podobnie jak jego odpowiednik w Olsztynie i Opolu wyszedł naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych zainwestowaniem w mikroinstalacje OZE i udostępnił środki w ramach obsługiwanej przez siebie ścieżki również osobom prywatnym.
Warunki programu oraz maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane i kwoty dotacji są identyczne jak w Prosumenice realizowanym przez WFOŚiGW w Olsztynie – patrz pkt. 3.
Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym i trwa do 30 listopada 2015 r. lub do wyczerpania środków. Wnioski należy składać osobiście lub drogą pocztową. Dla osób składających wnioski osobiście zostały jak dotąd przygotowane dwa punkty obsługi:

Punkt Obsługi Programu Prosument
Al. Wojska Polskiego 36U/1
70 – 475 Szczecin
w godz. 9:00 – 17:00

Biuro w Koszalinie
ul. Kościuszki 33
75-415 Koszalin
w godz. 7.30 – 15.30

6. Dofinansowanie w województwie łódzkim.

Program dotyczy budynków istniejących i nowobudowanych. W nowobudowanych budynkach wsparcie finansowe obejmuje montaż pompy ciepła wraz z instalacją dolnego źródła (oddanie budynku musi nastąpić w terminie jednego roku od daty udzielenia dotacji, a w uzasadnionych przypadkach – po upływie jednego roku).
Dopłata przeznaczona jest na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu w banku. Nabór wniosków do 30 września lub do wyczerpania środków na dany rok. Koszty kwalifikowane (2.000 zł na 1 kw znamionowej mocy grzewczej) obejmują zakup i montaż urządzenia oraz wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u z wyłączeniem kosztów zakupu grzejników.
Przyznany grant finansowy nie może być większy niż 40% kosztów kwalifikowanych zadania. Jego maksymalna wysokość to 20.000 zł.
Uwaga – poszczególne banki mają różne koszty i zasady udzielania tego kredytu. Szczegóły na stronie: www.wfosigw.lodz.pl

7. Dofinansowanie w województwie wielkopolskim.

Są to kredyty z dotacją na częściową spłatę kapitału udzielane przez Bank Ochrony Środowiska. Korzystającymi z wsparcia mogą być osoby fizyczne. Koszty kwalifikowane to zakup i montaż pomp ciepła wraz z niezbędną instalacją – w tym dolne źródło (nie dopłaca się do instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u). Okres kredytowania mieści się w granicy 4 lat. Kwota kredytu może wynosić nawet do 100% kosztów zadania.
Dotacja na częściową spłatę kapitału wynosi 40% kosztów kwalifikowanych kredytu, ale nie może być wyższa niż 8.000 zł dla jednego zadania.
Szczegóły na stronie: www.wfosgw.poznan.pl

8. Dofinansowanie w województwie małopolskim.

Dofinansowanie jest w postaci dopłaty do kapitału i oprocentowania kredytów bankowych. Dopłaty dotyczą zakupu i montażu pomp ciepła do 40 kw mocy grzewczej. Koszty kwalifikowane wynoszą do 3 000,00 zł na 1 kw mocy grzewczej pompy ciepła. Dopłata na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania. Warto jednak pamiętać, że można na jedno zadanie otrzymać maksymalnie 10 tysięcy złotych oraz nie więcej niż 50% całej kwoty zobowiązania (kredytu).
Maksymalny okres kredytowania to 8 lat, a maksymalny okres realizacji inwestycji nie może przekroczyć 6 miesięcy. przedsięwzięcie takie powinno zostać sfinalizowane w terminie pozwalającym na przeprowadzenie audytu przez ekspertów bankowych oraz złożenie przez bank dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia dalszych etapów rozliczenia dotacji (nadzorowanych przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska) w terminie do dnia 10.12.2015 r.

Dofinansowanie prowadzą następujące banki:

1) Bank Ochrony Środowiska S.A.

– częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych,
– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych.

2) Bank Spółdzielczy w Zatorze -dopłaty przeznaczonej na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych przez BS w Zatorze.

3) Pieniński Bank Spółdzielczy.
Szczegóły na stronie: www.wfos.krakow.pl

9. Kredyt preferencyjny z Banku Ochrony Środowiska.

W związku z faktem, że inwestycja na bazie pompy ciepła jest proekologiczna, istnieje możliwość ubiegania się o środki na jej realizację za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska. Bank Ochrony Środowiska proponuje kredyty preferencyjne dostępne na korzystnych warunkach. zasady i warunki kredytowania zależą od umowy jaką konkretny oddział banku podpisał z odpowiednim dla danego rejonu Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegóły są dostępne w oddziałach BOŚ na terenie całego kraju oraz na stronie internetowej www.bosbank.pl

10. Dofinansowanie z gminy lub powiatu.

Niektóre gminy i powiaty prowadzą programy dopłat do inwestycji na bazie pomp ciepła na swoim terenie. Sugerujemy, żeby sprawdzić, czy gmina lub powiat, w którym realizujecie Państwo swoją inwestycję prowadzi program dofinansowania instalacji na bazie pompy ciepła.

Poniżej przykłady wsparcia instalacji pomp ciepła na poziomie lokalnym:

a) Gmina Obrowo koło Torunia, województwo kujawsko – pomorskie.
Uchwałą Rady Gminy z dnia 26 marca 2015 r. został uruchomiony program dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody.
Dotację mogą otrzymać osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe.
Wysokość dofinansowania wynosi 3 000,00 zł na jeden obiekt.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo do dnia 1 grudnia każdego roku budżetowego.
Należna kwota dotacji na pompę ciepła lub kolektory słoneczne jest wypłacana przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów potwierdzających wykonanie zadania.

b) Miasto i Gmina Mirosławiec, województwo zachodnio – pomorskie.
Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2013 r. został uruchomiony program dotacji celowej dla instalacji pompy ciepła w systemie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz dla instalacji centrali wentylacyjnej (rekuperatora).
Dotację mogą otrzymać wyłącznie osoby fizyczne.
Wysokość dofinansowania wynosi do 40% kosztów zakupu pompy ciepła lub rekuperatora, ale nie więcej niż 5 000,00 zł.
Wnioski są realizowane w zależności od kolejności ich złożenia.

c) Gmina Trąbki Wielkie, województwo pomorskie.
Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2014 r. został uruchomiony program dotacji celowej na wymianę starego źródła ciepła oraz montaż alternatywnego źródła ciepła, w tym pompy ciepła.
Dotację mogą otrzymać wyłącznie osoby fizyczne.
Dotacja przysługuje na urządzenia o mocy grzewczej do 30 kW.
Wysokość dofinansowania wynosi do 600 zł na każdy 1kW mocy grzewczej zmodernizowanego źródła ciepła, ale nie więcej niż 5 000,00 zł.
Wnioski są przyjmowane w terminach wyznaczonych przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie w drodze obwieszczeń.