Polityka prywatności

I Polityka prywatności

Celem niniejszej polityki prywatności (dalej Polityka) jest określenie zasad przetwarzania danych osobowych należących do użytkowników serwisu internetowego www.climakomfort.pl (dalej Użytkownik), w tym przysługujących Użytkownikom uprawnień w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorami Twoich danych Clima Komfort Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Jeziornej 6, 86-300 Grudziądz, KRS 0000249405, NIP: 876-19-32-307, REGON: 870593800 (dalej Administrator lub my).

KONTAKT DO NAS

Możesz się z nami skontaktować na  adres: Clima Komfort Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziadzu przy ul. Jeziornej 6, 86-300 Grudziądz, lub przy pomocy adresu e-mail: kontakt@climakomfort.pl.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Zawarłeś lub zamierzasz zawrzeć z nami umowę dotyczącą realizacji inwestycji ?

Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie. Administrator może pozyskiwać lub weryfikować Twoje dane także przy pomocy ogólnodostępnych rejestrów (np. CEIDG, KRS).

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

–  nawiązania współpracy oraz zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

–     prowadzenia dokumentacji rachunkowej Administratora dotyczącej współpracy, zgodnie z obowiązkiem prawnym spoczywającym na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającym w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

–     realizacji innych obowiązków prawnych spoczywających na nas, zależnie od rodzaju łączącej nas relacji (np. obowiązków dotyczących zamówień publicznych wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, obowiązków dotyczących zapewnienia Tobie i Twojemu personelowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych),

–     realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora ( 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:

 1. prowadzeniu ocen i klasyfikacji podwykonawców/ kontrahentów i jakości ich prac oraz analiz statystycznych,
 2. przekazywaniu danych kontaktowych Twoich lub Twojego personelu do inwestora dla potrzeb realizacji inwestycji,
 3. w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – przesyłaniu informacji o ofercie Administratora, o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora oraz dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z ich wysyłaniem,
 4. prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
 5. ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej zawarcia i wykonania.

Jesteś pracownikiem lub osobą kontaktową ze strony naszego klienta, kontrahenta lub innego podmiotu, reprezentujesz go lub występujesz w jego imieniu?

Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe i dane związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego występujesz (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu). Pozyskaliśmy te dane bezpośrednio od Ciebie lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu. Możemy pozyskiwać lub weryfikować Twoje dane także przy pomocy ogólnodostępnych rejestrów (np. KRS).

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

–     realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora ( 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:

 1. zapewnieniu informacji i kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz, jak również obsługi i realizacji podejmowanych przez Ciebie czynności,
 2. przekazywaniu Twoich danych kontaktowych do inwestora dla potrzeb realizacji inwestycji,
 3. realizacji celów analitycznych i statystycznych Administratora,
 4. w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – przesyłaniu informacji o ofercie Administratora, o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora oraz dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z ich wysyłaniem,
 5. prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, zgodnie z obowiązkiem prawnym spoczywającym na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającym w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 8. realizacji innych obowiązków prawnych spoczywających na nas, zależnie od rodzaju łączącej nas relacji (np. obowiązków dotyczących zapewnienia Tobie i Twojemu personelowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz.

Chcesz wziąć udział w rekrutacji?

Jeśli odpowiadasz na naszą ofertę pracy:

Przetwarzamy Twoje dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy. Dane te pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest nasz obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Nie żądamy dostarczenia takich danych, jednak ich przekazanie traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może jednak uniemożliwić wzięcie udziału w rekrutacji.

Jeśli zostawiasz nam swoje CV na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych:

–     Przetwarzamy Twoje dane w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na wolnym stanowisku, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.

–     Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może jednak uniemożliwić wzięcie udziału w rekrutacji.=

Wnosisz żądanie w celu realizacji praw przysługujących Ci zgodnie z przepisami RODO?

–     Przetwarzamy dane dostarczone przez Ciebie w celu rozpatrzenia Twojego żądania, jak również dane przez nas posiadane, niezbędne do jego rozpatrzenia.

–     Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych, zgodnie z obowiązkiem prawnym spoczywającym na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającym z przepisów RODO,
 2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Podanie danych jest konieczne do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jego rozpatrzenia.

Chcesz z nami po prostu porozmawiać?

–     Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe oraz inne dane wynikające z Twojej wiadomości, wysłanej np. przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

–     Przetwarzamy Twoje dane w celu obsługi Twojej wiadomości i ewentualnie udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności przez Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by udzielić Ci odpowiedzi. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej przez Ciebie wiadomości i tym samym jej usunięciem.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do danych osobowych posiadać będzie nasz upoważniony personel, oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, firmy archiwizujące i niszczące dokumenty, usługi drukarskie, firmy doradcze i consultingowe, firmy windykacyjne, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, poczta, kurierzy, instytucje bankowe, finansowe i zakłady ubezpieczeń, firmy przewozowe, audytorzy zewnętrzni, tłumacze i inne podmioty wykonujące usługi na naszą rzecz), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Twoich danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

Dostęp do Twoich danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. Wyjątkiem jest korzystanie z usługi Google Analytics, o czym informujemy Cię niżej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od opisanych wyżej celu i podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:

–     w przypadku, gdy jesteś stroną umowy zawartej z Administratorem, reprezentujesz klienta lub kontrahenta lub występujesz w imieniu innego podmiotu – przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia współpracy, w tym przez okres gwarancji lub rękojmi, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, do czasu ustania obowiązku przechowywania dokumentacji BHP), co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku, gdy nie dojdzie do nawiązania z współpracy, dane osobowe będą przechowywane do czasu podjęcia decyzji o braku współpracy,

–     w przypadku, gdy odpowiadasz na naszą ofertę pracy – do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania Twojej zgody, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze,

–     w przypadku, gdy przesyłasz nam swoją aplikację na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych – przez okres 6 miesięcy, o ile wcześniej nie wycofasz swojej zgody,

–     w przypadku, gdy wnosisz żądanie w celu realizacji praw przysługujących Ci zgodnie z przepisami RODO – do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych,

–     w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami w innym celu – przez czas obsługi korespondencji,

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ustania tego interesu, w szczególności:

–     w przypadku przetwarzania danych dla potrzeb prowadzenia ocen i klasyfikacji – przez okres 6 lat od dnia wykonania umowy z podwykonawcą/ kontrahentem,

–     w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przesyłanie informacji – do momentu zakończenia relacji lub wycofania zgody, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

–     w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi biura – przez okres 5 lat,

–     w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

PRZYSŁUGUJĄCE CI PRAWA

Przysługuje Ci prawo do:

–     żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

–     w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes– prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,

     w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

–     wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku, w którym wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie od nas informacji (np. treści marketingowych), przysługuje Ci także prawo do cofnięcia wyrażonych zgód bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub wysyłki informacji dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli będziemy zamierzali przetwarzać Twoje dane w oparciu o zgodę, to uprzednio poinformujemy Cię o tym oraz podejmiemy działania, by zapewnić Ci możliwość wyrażenia zgody; wyrażenie zgody zawsze jest dobrowolne, a z jej niewyrażeniem nie wiążą się żadne negatywne konsekwencje.

W sprawie realizacji przysługujących Ci praw prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@climakomfort.pl

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI, W TYM PROFILOWANIA

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

W celu zabezpieczenia Twoich danych stosujemy środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności uwzględniamy obowiązki wynikające z art. 24, 25 oraz art. 32 RODO, które nakazują zapewniać poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

Podmioty powiązane z nami, nasi zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do przetwarzania danych zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

PLIKI COOKIES

Kluczowe informacje

 1. Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. telefon, tablet, komputer, konsola) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej serwisu. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu końcowym.
 3. Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają nam dostępu do Twojego komputera lub informacji o Tobie za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej oraz danych osobowych, którymi zdecydujesz się z nami podzielić (włączając w to dane osobowe, które udostępniasz nam automatycznie ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki).
 4. Niektóre z plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i w związku z tym nie możesz z nich zrezygnować. Takie pliki cookies są przez nas używane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest informowanie o naszej działalności przy pomocy serwisu internetowego.
 5. Pozostałe pliki cookies stosowane są w celu prowadzenia przez nas statystyk. Innych niż niezbędnych plików cookies używamy tylko, jeśli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. Niezbędne pliki cookie – techniczne i sesyjne, zapewniające bezpieczeństwo korzystania z serwisu itp. – ta grupa plików cookie jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania naszego serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa w korzystaniu z niego. Zgodnie z przepisami użycie tych plików cookie nie wymaga wyrażenia zgody odwiedzającego serwis. Tego rodzaju pliki cookie są aktywne przez okres umożliwiający zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z niego, w większości przypadków przez okres sesji.
 2. Statystyczne pliki cookies – ta grupa plików cookie pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Tego rodzaju pliki cookie są w większości przypadków aktywne do czasu wycofania wyrażonej zgody na ich instalację.

Pozostałe informacje

Na stronie internetowej zazwyczaj wyświetli się komunikat, zanim na Twoim urządzeniu zostaną zapisane pliki cookies. Czasem stosujemy również wyskakujące okienka bądź banery tak, abyś mógł zarządzać plikami cookies. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies za pomocą przeglądarki (co pozwoli Ci na wyłączenie akceptacji wszystkich lub niektórych plików cookies). Twoja przeglądarka może żądać potwierdzenia zmiany ustawień. Pamiętaj jednak, że włączenie blokady wszystkich plików cookies może skutkować brakiem dostępu do niektórych części naszej strony internetowej.

Pamiętaj również, że podmioty zewnętrzne mogą wykorzystywać pliki cookies w celu przeanalizowania, w jaki sposób korzystasz z ich stron internetowych, my zaś nie mamy na to żadnego wpływu.

GOOGLE ANALYTICS

Strona www.climakomfort.pl korzysta z Google Analytics, które jest internetowym narzędziem do analizy statystyk serwisów WWW i analityki internetowej dającym wgląd w ruch danych serwisu, dostarczanym przez Google LLC (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Wykorzystujemy to narzędzie w celu tworzenia statystyk dla potrzeb dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji użytkowników i ich ciągłej optymalizacji.

Możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania z serwisu praca.unibep.pl instalując w wyszukiwarce dodatek blokujący osadzanie skryptów Google Analytics

Z uwagi na wykorzystywanie narzędzia Google Analytics, dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych osobowych odbywa się w takim przypadku w oparciu o standardowe klauzule umowne zawarte przez Administratora z dostawcą narzędzia.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 08.05.2024 r.

II Pliki cookies

Serwis climakomfort.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich, np: Google, Facebook i innych.

Serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie na serwisie).

Przy pierwszej wizycie na serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.

Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie może jednak spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.

Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:

 • badania statystyk serwisu;
 • rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego, statystycznych danych demograficznych i geolokalizacyjnych;
 • zachowania preferencji użytkownika (np. ustawienia wyglądu, ostatnio oglądanych podstron);
 • udostępnienia możliwości logowania i utrzymania sesji;
 • badania preferencji użytkowników w celu dostosowania usług i produktów.